צרו קשר

Booking.com

מדיניות ותנאי שימוש

כללי
 האתר www.adventure – Greece.co.il מרחוב ראם 10 תל אביב, מתרכז באיסוף ופרסום מידע הקשור ליוון – היבשת והאיים, חדשות מיוון, מידע על אפשרויות לטייל ולנפוש ביוון, כתבות, צילומים ועוד כיוצא בזה חומר. כמו כן מביא האתר לגולש בו המלצות והפניות למקורות וגופים העוסקים בנושא גם ביוון וגם בישראל. המידע המופיע באתר לגולשים ניתן חינם ובנוסף ניתנת למעוניינים אפשרות לפנות בכתב אל מנהלי האתר לקבלת פרטים ומידע נוסף. מידע זה מסופק ברובוו ללא תשלום אולם קיימת אפשרות לקבל חבילת מידע וייעוץ מלאה בתשלום מראש אשר לפרקים כוללת פגישה אישית עם המבקש כמפורט באתר תחת הכותרת ייעוץ.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.
התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לכל המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
הגבלות ואחריות
 האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילי האתר כמו שהם (AS IS). מפעילי האתר אינם אחראים לחומר, למידע, לשירותים ולמוצרים המוצעים באתר ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם. מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מנוע חיפוש הדומיינים או כל ממשק אחר באתר. מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר באמצעות הטפסים השונים באתר. השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילי האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר. המידע המתעדכן באתר זה הינו על אחריות הגולשים.
תוכן ומידע המתפרסמים באתר.
האתר מכיל בין היתר, קישורים אלקטרוניים (לינקים) אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט. מפעילי האתר אינם יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והם אינם מתחייבים כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילי האתר מבהירים כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי מפעילי האתר באותם מקורות. מפעילי האתר אינם נותנים חסות או מביעים את דעתם לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, הכוונות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, הכוונות או כל מידע אחר המוצג מפנה באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.
שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר 
מפעילי האתר רשאים לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.
זכויות יוצרים – סימני מסחר 
כל הדפים המצויים באתר הם רכוש מפעילי האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של מפעילי האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילי האתר שמורים למפעילי האתר ואין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.
שינוי תנאי השימוש
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים. לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

הזמנות ורכישת שירותים
ניתן לשלם עבור שירותי האתר באמצעות כ"א ואפליקציות ביט בכפוף לאישור הנהלת האתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

במקרה של רכישת ערכת טיול מובנית – לא ניתן לבטל עיסקה לאחר שליחת הערכה לכתובת המייל שסופקה ע"י הלקוח.

אחריות ומדיניות ביטולים

Adventure-Greece © 2015 כל הזכויות שמורות,

טיולים מומלצים