אחריות ומדיניות ביטולים

צרו קשר

Booking.com

1. תנאי הרשמה והשתתפות
הרשמתו של המטייל לטיול או תשלום המקדמה (ראה להלן “תנאי התשלום”) או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובמסלולי הטיולים באתר, כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.

2. הסכם ההתקשרות
התנאים המופיעים באתר האינטרנט של החברה והעדכונים שיימסרו בכתב עד למועד היציאה לטיול, מהווים את הסכם ההתקשרות שבין החברה למטייל. 

3. גודל הקבוצה והרכבה
קיום הטיולים מותנה באופי הטיול שהוזמן  והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 15 יום לפני יציאתו, קוימו תנאי הסף הכוללים את תשלום המקדמה אשר הוגדר להבטחת השתתפות בטיול.
במקרה כזה, תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה בשקלים. למען הסר ספק יובהר, כי אם שילם הנוסע בשקלים, יוחזר לו סכום הכסף ששילם, ואם שילם במטבע זר- יוחזר לו סכום הכסף במטבע זר או בשקלים מחושב לפי שער החליפין של המטבע כפי שהיה ביום ששילם לחברה. החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה.

4. דרכון ואשרות כניסה
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, ולוודא שיש בו לפחות שני עמודים ריקים. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד. 
בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות דרכון המטייל או ממדיניות ממשלות ישראל או יוון , אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. 

5. מספר ימי טיול
מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית טיולים. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו”ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי.

6. טיסות
בכל מקרה של שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה יותאם מסלול הטיול ללוח הזמנים החדש. אם השינוי יגרום להוספה או להפחתה של לילות בתחילת הטיול או בסופו, יעודכן המחיר בהתאם.
במקרה של טיול פרטי בהתאמה אישית בכל מקרה של ביטול הטיסה או שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. 

7. שינוי במחירים
המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע, תשר, מע”מ, דמי רישום, מיסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן בהתאם לאופי הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ”ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו”ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט”ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.

8. כניסה לחדרים בבתי המלון ויציאה מהם
במקרה של הגעה מוקדמת או עזיבה מאוחרת תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

9. חדר ליחיד
במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותפ/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, או שהמטייל לא יהיה מרוצה מהשיבוץ (לפני או במהלך הטיול) יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.

10. תשר
תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד’ (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

11. תנאי תשלום
בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה בסך  של עד 40% מערך הטיול.
המקדמה תשולם במזומן (חיוב בעת ההרשמה, ללא דחיות או תשלומים).
יתרת התשלום תשולם עד 21 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול.
חלוקת היתרה לתשלומים תבוצע בהתאם לאופי הטיול ולאישור החברה.

12. דמי ביטול
להלן דמי הביטול הקבועים בטיולים 
מדיניות ביטול עסקאות בהתאם לסעיפים 14ג ו-14ג1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (“החוק”) , כמפורט בסעיף 12.2 להלן.

אם מועד הביטול חל עד 14 יום ממועד ההרשמה: דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
דמי רישום כמקדמה בסך של 250 € לא יוחזרו במידה והמטייל יבטל את השתתפותו.

הכספים יוחזרו בתנאים הבאים:
ביטול עד 30 ימים תאריך היציאה – החזר מלא .
במקרה של ביטול מ 30 ימים עד 15 ימים לפני תאריך היציאה, חיוב של 30% אחוז מהמחיר הכולל של הטיול.
במקרה של ביטול מ 14 ימים עד 8  ימים לפני תאריך היציאה, חיוב של 50% אחוז מהמחיר הכולל של הטיול.
במקרה של ביטול מאוחר יותר או במקרה של אי הגעה, חיוב במחיר הכולל המלא של הטיול .

הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל:
הודעה על ביטול יש למסור לחברה באחת מהדרכים הבאות:
בכתב במייל info@adventure-greece.co.il או בע”פ בטלפון 052-4043141.
הבהרה לגבי “ימי עבודה”: ימי עבודה הם הימים א’ עד ה’ – להוציא חג או ערב חג.

12.1 ביטול עסקאות למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל בהתאם, לסעיף 14ג2 לחוק.
בטיולים בהם כל השירותים ניתנו מחוץ לישראל, תחול מדיניות הביטול המפורטת לעיל או בהתאם למדיניות הביטול החלה ביוון

עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, יחולו התנאים המפורטים בסעיף 17.6 להלן.
לאחר 14 יום ממועד ההרשמה ועד 90 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול: $200 למטייל.
מ-89 עד 60 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול: 10% ממחיר הטיול.
מ-59 עד 45 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול: 40% ממחיר הטיול.
מ-44 עד 15 ימי עבודה לפני מועד היציאה לטיול: 60% ממחיר הטיול.
מ-14 ימי עבודה ועד מועד היציאה לטיול: 100% ממחיר הטיול.

12.2 הודעה על ביטול עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך אישור עסקה תתאפשר בתנאים הבאים:
ככל שהביטול נובע עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, או עקב אי אספקת השירות במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה בין העוסק לצרכן – החברה לא תגבה דמי ביטול מהצרכן.
תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע”י הצרכן, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה.
.
ככל שהביטול נובע מסיבות אחרות, החברה תשיב לצרכן את החלק שכבר שילם לחברה תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, ותנכה מסכום זה דמי ביטול בסך 5% מסך התמורה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם).

מדיניות הביטול לגבי מזמין כהגדרתו בסעיף 14ג1 לחוק תהיה בהתאם לסעיף זה.
בכל מקרה – החברה תמסור לצרכן אסמכתא על ביטול החיוב.

12.3 ככל שתתקבל הודעת ביטול לאחר פרק הזמן של 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, יחולו התנאים המפורטים בסעיף 12.

12.4 הגבלות על ביטול עסקה: לא ניתן לבטל עסקה ככל שהודעת הביטול ניתנה בתוך 7 ימי עבודה עד למועד ביצוע העסקה.

13. מצבי חירום
אנו נהיה רשאים להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר, אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט לא ניתן לבצעו או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו”ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בשקלים לפי העיקרון המפורט בסעיף 3 לעיל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור שירותי הקרקע אשר לא ניצל בלבד, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר. בכל מקרה שבו מטייל יחליט לבטל את יציאתו לטיול, לרבות בגין הסיבות דלעיל, יחולו לגביו ההוראות המפורטות במחירון בנוגע לאפשרות ביטול.

14. אחריות וביטוח
רכישת ביטוח (בריאות, אישי ומטען) הינה תנאי חובה טרם יציאת הטיול. בכל מקרה,  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה, כולל מחיר ערכת שמע שקיבל מטייל לשיפור תנאי ההדרכה והטיול , ולא הוחזרה לחברה. המטייל מתחייב לרכוש בעצמו ובעבורו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

15. חילוקי דעות
סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל  בכל מקום שהוא ברחבי הארץ או באמצעות אתר החברה לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום מגוריו של המטייל.
החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.

16. סירוב להרשמה ו/או הפסקת טיול
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתה בנידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, לא יוחזרו למטייל הכספים אשר נגבו על הטיול אלא אם החברה תקבל החזר בעבור אותו חלק יחסי שלא נוצל.

17. כללי
הטיולים מתוכננים היטב לאור היכרותנו עם יוון, תושביה ותרבותה ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת, מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום שינויים בטיול, או לפגיעה ברמת השירותים המובטחת. במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות השירותים וטיבם אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחוויית הטיול וההיכרות עם יוון. אנו מצדנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.
הפעילויות ושירותי הקרקע  אינם מסופקים על ידינו, ומטבע הדברים הם נרכשים בעבור המטיילים מגורמים חיצוניים דוגמת  בתי מלון, חברות השכרת רכב , סוכני תיירות, מפעילים מקומיים וכיו”ב. בכל הקשור אליהם אנו בגדר מתווך בלבד בין הספקים לבין המטייל, ולפיכך אין אנו אחראים באופן כלשהו לשיבושים, לתקלות או לשינויים שיחולו בהם.

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

ט.ל.ח

טיולים מומלצים